Comissions de Treball

AECORK s’estructura en comissions de treball que permeten treballar més concretament aspectes entorn a l’associació.

Cada una d’aquestes comissions té uns objectius determinats i es reuneix amb una periodicitat concreta.

Comissió d’assegurances: baixar el cost de les quotes d’assegurances dels associats i propostes per a assegurar els cobraments. Quatre reunions anuals.

Comissió de quotes: cobrir despeses fixes que permetin generar més ingressos, buscar l’equitat contributiva, trobar noves formes de finançament i definir els tipus d’associats. Una reunió anual.

Comissió laboral: negociació del conveni col·lectiu. Reunions en funció de la negociació del conveni.

Comissió tècnica i sostenibilitat: projectes tècnics, sostenibilitat i normalització nacional i internacional. Dues reunions anuals.

Comissió de comunicació: portar a terme una campanya de comunicació sistemàtica, crear una línia de merchandising i treballar pel projecte Intercork II. Reunió bimensual.

Comissió Systecode: adequar el sistema a les necessitats del sector, aconseguir major comunicació del projecte a bodegues. Mínim una reunió anual.